Legislaţie

Principalele legi româneşti / europene privind următorii factori de mediu:

Aer

 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
 • Ord. nr. 1032/2011 privind modificarea Ord. nr. 578/2006 privind Metodologia de calcul a contribuţiei şi taxelor datorate la Fondul de Mediu
 • O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu
 • O.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • Ord. nr. 448/2007 pentru aprobarea Normativului pentru evaluarea pentru Arsen, Cadmiu, Mercur, Nichel şi Hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător
 • Legea nr. 3/2001 privind ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice adoptat la 11.12.1997
 • H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
 • O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării cu modificarile şi completările ulterioare
 • Directiva Consiliului 96/62/CEE privind evaluarea şi managementul calităţii aerului înconjurator amendată de Regulamentul CE nr. 1882/2003
 • H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia mediului

Apă

 • Legea nr. 310/2004 privind modificările şi completările Legii apelor nr. 107/1996
 • H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate
 • Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2000/60/CE de stabilire a cadrului comunitar de acţiune în domeniul strategiei apelor

Sol

 • H.G. nr. 1408/2007 privind modalitatea de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului
 • H.G. nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate

Zgomot

 • H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
 • Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2002/49/CE privind evaluarea şi managementul zgomotului în mediul înconjurator

Managementul deşeurilor

 • Legea nr.426/2001 privind aprobarea O.U.G nr.78/2000, privind regimul deşeurilor - abrogat
 • H.G.nr. 856/2002 evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
 • H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor
 • H.G. nr. 268/2005 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor
 • H.G.nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • Legea nr.465/2001 gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • H.G. nr. 662/2001 gestionarea uleiurilor uzate
 • H.G. nr. 170/2004 gestionarea anvelopelor uzate
 • Legea nr. 360/2003 regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor